0ks v košíku

V košíku sa nenachádzajú žiadne produkty

Product was successfully added to your shopping cart.

Obchodné podmienky

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu:

 

Názov spoločnosti: Bonaza s.r.o.
Ulica a číslo: Záhradnícka 752/95
Mesto a PSČ: 82108 Bratislava
Štát: Slovenská Republika
IČO: 50 151 975
DIČ: 2120220476
IBAN: SK2883300000002700959545
BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov nás neváhajte kontaktovať. Či už potrebujete poradiť ohľadom tovaru, zistiť stav vašej objednávky alebo sa posťažovať na prepravcu alebo na nás, sme tu pre vás a urobíme všetko preto, aby sme vám pomohli. Obchodné podmienky chránia spotrebiteľa aj predajcu. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Sme tu pre Vás.

Kontaktovať nás môžete na info@kondomydiskretne.sk

1. Vymedzenie základných pojmov

Obchodné podmienky – sú aktuálne Obchodné podmienky uverejnené na webovom sídle Predávajúceho: www.kondomydiskretne.sk

E-shop – je webové sídlo Predávajúceho: www.kondomydiskretne.sk

Predávajúci – a zároveň prevádzkovateľ E-shopu je spoločnosť Bonaza s.r.o., so sídlom Záhradnícka 752/95, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 50 151 975, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 109148/B

Kontaktná e-mailová adresa – je e-mailová adresa prostredníctvom ktorej môže je možné elektronickou poštou kontaktovať E shop info@kondomydiskretne.sk

Kontaktná osoba a tel. kontakt – je kontaktná osoba E-shopu: M. Valkovič, + 421 950 578 532

Kupujúci – je fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala a objednala Tovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu

Spotrebiteľ – je Kupujúci – fyzická osoba

Zmluvné strany – sú Predávajúci a Kupujúci spolu

Tovar – je akýkoľvek Tovar aktuálne ponúkaný na E-shope

Orgán dozoru - Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) - Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. tel.č.: +421 2 5827 2172-3,
fax č.: +421 2 5827 2170

2. Úvodné ustanovenia

2.1 Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom E-shopu na webovom sídle Predávajúceho: www.kondomydiskretne.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku.

2.2 Odoslaním objednávky Kupujúci v plnom rozsahu súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami.

2.3 Tieto Obchodné podmienky platia pre všetky právne vzťahy vznikajúce na základe, alebo v súvislosti s kúpou Tovaru objednaného prostredníctvom E-shopu.

2.4 V prípade, že Predávajúci nedodrží svoje povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo v týchto Obchodných podmienkach, môže si Spotrebiteľ uplatniť svoje právo voči Predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu, využiť svoje právo na alternatívne riešenie sporov, resp. podať sťažnosť na predávajúceho prostredníctvom na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

2.5 Ustanovenia týchto Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť len v slovenskom jazyku.

2.6 Tieto Obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode www.kondomydiskretne.sk. Znenie Obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená ich umiestnením na internetovej stránke www.kondomydiskretne.sk.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1 Vyplnením objednávky vyjadruje Kupujúci svoju vôľu uzavrieť s Predávajúcim kúpnu zmluvu. Odoslanie objednávky sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavretá záväzným potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho.

3.2 Kupujúci má právo stornovať objednávku, bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.

3.3 Predávajúci potvrdí prijatie objednávky bez zbytočného odkladu na e-mail Kupujúceho uvedený v  objednávke. Toto potvrdenie sa podľa § 6 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) považuje za potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči.

3.4 Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že tieto Obchodné podmienky čítal, ich obsahu porozumel a s ich obsahom v plnom rozsahu súhlasí.

3.5 Predávajúci zašle Kupujúcemu v prílohe e-mailu so záväzným potvrdením Objednávky PDF aktuálne Obchodné podmienky, Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a vzorový Formulár na odstúpenie od zmluvy.

4. Platobné podmienky

4.1 Cena Tovaru uvedená na E-shope je konečná, bez DPH.

4.2 Kupujúci berie na vedomie, že znáša náklady spojené s doručením objednávky, t.j. poštovné, okrem prípadov, kedy je výslovne uvedené, že náklady spojené s doručením objednávky sú započítané v cene Tovaru, alebo zdarma.

4.3 Náklady na doručenie môže Kupujúci Predávajúcemu uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

  • v hotovosti na Dobierku, Kupujúci za Tovar zaplatí pri prevzatí tovaru (zvyčajne pracovníkovi kuriérskej služby alebo pošty). Pri objednávke nad 24,00 € vrátane, je cena za doručenie 1,00 € (poplatok za dobierku),
  • prevodom na účet na základe zálohovej faktúry – vopred. Pri objednávke nad 24,00 € vrátane, je doručenie zadarmo,

4.4 Pri doručení tovaru mimo SR, účtuje predávajúci poštovné podľa platných taríf Slovenskej pošty, resp. doručovacej spoločnosti. O výške poštovného bude kupujúci - spotrebiteľ informovaný e-mailom.

4.5 Za Tovar objednaný cez tento E-shop môže Kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

Na dobierku – zaplatenie Tovaru pri prevzatí objednávky Kupujúcim v hotovosti, alebo platobnou kartou.

Prevodom na účet – prevodom na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet.

4.6 Všetky akciové ceny na Tovar platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

5. Dodacie podmienky

5.1 Dodanie objednaného Tovaru Kupujúcemu bude podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností Predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-3 pracovných dní odo dňa potvrdenia prijatej objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s Kupujúcim. Kupujúci má v prípade predĺženia uvedenej dodacej lehoty právo od zmluvy odstúpiť. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Predávajúci sa zaväzuje o odoslaní objednávky Kupujúceho upovedomiť.

5.2 Dopravu na adresu určenia Predávajúci zabezpečuje prostredníctvom spoločnosti Slovenská pošta, a.s. alebo prostredníctvom svojho zmluvného prepravcu spoločnosti SLOVAK PARCEL SERVICE, s.r.o.. (http://www.sps-sro.sk). Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad a návod na používanie výrobku. Pri doručení formou dobierky je úhrada za dodaný tovar spolu s cenou dopravy vždy uhrádzaná v hotovosti kuriérovi pri doručení zásielky.

5.3 Predávajúci sa zaväzuje dodať druh a množstvo Tovaru na základe objednávky Kupujúceho za cenu platnú v čase odoslania objednávky, riadne a včas podľa týchto Obchodných podmienok.

5.4 Ku každej objednávke bude priložená faktúra vystavená na Kupujúceho, podľa údajov, ktoré uviedol v záväznej objednávke.

5.5 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodania objednaného Tovaru zavinené doručovateľom a za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom.

5.6 Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný Tovar a zaplatiť za objednaný Tovar dojednanú cenu.

6. Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

6.1 Spotrebiteľ má podľa § 7 ods. 1, písm. a) Zákona o ochrane Spotrebiteľa, právo do 14 dní odo dňa kedy on, alebo ním poverená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme Tovar, odstúpiť od zmluvy aj bez udania dôvodu. Odstúpiť od zmluvy a vrátiť zakúpený Tovar má Spotrebiteľ právo len v prípade ak je tovar nepoškodený, nenosený, s pôvodnými visačkami a v stave v akom ho on, alebo ním poverená tretia osoba prevzala.

6.2 Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6.3 Spotrebiteľ je povinný oznámiť Predávajúcemu, že si uplatňuje právo na odstúpenie od zmluvy písomným vyhlásením tak, že vyplnený Formulár o odstúpení od zmluvy, spolu s Tovarom, ktorý chce vrátiť pošle ako doporučenú zásielku, resp. doporučený list na adresu: Bonaza s.r.o., Záhradnícka 752/95, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov.

FORMULÁR O ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY na stiahnutie tu

6.4 Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty, t.j. štrnásty deň odo dňa prevzatia Tovaru. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša Spotrebiteľ.

6.5 Odstúpením od zmluvy sú si Zmluvné strany povinné vrátiť vzájomne poskytnuté plnenia, pričom Spotrebiteľ znáša iba náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu.

6.6 Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi písomne potvrdiť prijatie oznámenia o odstúpení od zmluvy. Predávajúci je zároveň povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa potvrdenia o prijatí oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov spojených s doručením objednávky.

6.7 Platby za tovar objednaný na dobierku budú vrátené na účet, ktorý Spotrebiteľ uvedie vo Formulári o odstúpení od zmluvy. Tovar vrátený spôsobom na dobierku Predávajúci nepreberie a Spotrebiteľovi platby nevráti.

6.8 Predávajúci má právo vrátený Tovar neprijať a kúpnu cenu nevrátiť, ak Spotrebiteľ vráti Tovar poškodený, nosený, s otvoreným ochranným obalom, resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v akom ho Spotrebiteľ alebo ním poverená tretia osoba prevzala.

7. Uplatnenie reklamácie pri kúpe Tovaru

7.1 Kupujúci má právo na kúpu bezchybného Tovaru a právo aby bol Tovar bezchybný počas celej záručnej doby.

7.2 Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku na zakúpený Tovar v dĺžke 24 mesiacov odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim.

7.3 Predávajúci sa zaväzuje vydať Kupujúcemu záručný list formou dokladu o kúpe Tovaru (faktúra). Kupujúci je povinný tento doklad predložiť pri uplatnení reklamácie Tovaru Predávajúcemu, inak je Predávajúci oprávnený reklamáciu zamietnuť.

7.4 V prípade ak si Kupujúci praje uplatniť právo na reklamáciu tovaru je povinný o tom písomne upovedomiť Predávajúceho formou vyplneného reklamačného formuláru:

REKLAMAČNÝ FORMULÁR na stiahnutie tu

Kupujúci je povinný zaslať reklamovaný Tovar spolu s vyplneným reklamačným formulárom a faktúrou ako dokladom o kúpe tovaru ako doporučenú zásielku, resp. doporučený list na adresu: Bonaza s.r.o., Záhradnícka 752/95, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov.

7.5 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si Tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že Kupujúci zistí, že Tovar pri prevzatí nezodpovedá kúpnej zmluve, je Kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť Predávajúceho.

Kupujúci je oprávnený poveriť prevzatím tovaru aj tretiu osobu. Pokiaľ tovar prevezme Kupujúcim poverená tretia osoba, vzťahujú sa na ňu pri prevzatí tovaru povinnosti podľa bodu 6.1 vyššie týchto Obchodných podmienok ako na Kupujúceho.

7.6 Ak Kupujúci zistí chybu Tovaru, ktorá sa vyskytne po kúpe, je povinný ju oznámiť Predávajúcemu bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo Kupujúceho na reklamáciu Tovaru zanikne.

  • Ak sa jedná o chybu odstrániteľnú, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje Predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže požadovať  namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby (opravy) vymeniť vadnú (chybnú) vec za bezchybnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  • Ak sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má Kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).
  • V prípade, že má vec najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní Tovaru, má Kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).
  • Ak sa chyba Tovaru, aká bola najmenej dvakrát  opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe, Kupujúci má právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).
  • Ak ide o chybu Tovaru ktorá sa síce odstrániť nedá, ale nebráni riadnemu užívaniu veci má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

7.7 Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú Predávajúci Kupujúceho neupozornil, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady. Ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

7.8 Právo odstúpiť od zmluvy má Kupujúci aj vtedy, ak ho Predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené Kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

7.9 Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, je Predávajúci povinný vybaviť reklamáciu ihneď. V odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, pričom jej vybavenie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

7.10 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

7.11 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať Kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7.12 Ak pri reklamácii dôjde k výmene Tovaru, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia novej veci Kupujúcim.

8. Ochrana osobných údajov

8.1 Predávajúci je v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom spracúva osobné údaje Kupujúcich na účely plnenia kúpnej zmluvy, uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim podľa čl. 3 týchto Obchodných podmienok. Kupujúci uvedením súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami pri odoslaní objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s informáciami o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona o ochrane osobných údajov a svojimi právami ako dotknutej osoby podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

8.2 Predávajúci je v zmysle zákona o ochrane osobných údajov zároveň prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom spracúva osobné údaje Kupujúcich na marketingové účely. Kupujúci výberom možnosti s poskytnutím osobných údajov na marketingové účely (odber noviniek) súhlasí s poskytnutím svojich osobných údajov Predávajúcemu na marketingové účely (odber noviniek). Kupujúci uvedením súhlasu s Obchodnými podmienkami potvrdzuje, že sa oboznámil s informáciami o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona o ochrane osobných údajov a svojimi právami ako dotknutej osoby podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

8.3 Kupujúci, ako dotknutá osoba má podľa §28 zákona o ochrane osobných údajov, na základe písomnej žiadosti právo od prevádzkovateľa vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Kupujúcom spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Predávajúci získal osobné údaje Kupujúceho na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov Kupujúceho, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov Kupujúceho, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu osobných údajov Kupujúceho, ktorých účel spracúvania sa skončil,
g) likvidáciu osobných údajov Kupujúceho, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie osobných údajov Kupujúceho z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu Kupujúceho ako dotknutej osoby.

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom týmito Obchodnými podmienkami neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

9.2 Právne vzťahy medzi Predávajúcim a fyzickou osobou – podnikateľom a medzi Predávajúcim a právnickou osobou, týmito Obchodnými podmienkami neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

9.3 Predávajúci si vyhradzuje právo tieto Obchodné podmienky v prípade potreby zmeniť, alebo doplniť. Takéto zmeny, alebo doplnenia vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na E-shope.

9.4 Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť ich zverejnením na E-shope.

 

Prajeme vám príjemný nákup.

Váš tím kondomydiskretne.sk